Suomi

Me Kansa kansanliike

Olemme se kotimainen ja kansainvälinen kansanliike, joka kykenee palauttamaan turvallisen ja yksilöstä huolta pitävän valtion meille kaikille.

Me Kansa

Artikkelit

Venäjä tuhoaa Ukrainan armeijan
Käännökset

Venäjä tuhoaa Ukrainan armeijan

Scott Ritter: Venäjä tuhoaa Ukrainan armeijan. Suomen tilanteesta myös keskustelua. Millaisia Naton tukikohtia Ritter olettaa, että Suomeen tulee. ja mitä ne aiheuttavat Suomelle ja mihin Suomi on siten osallinen.

Lue lisää »
Julian Assange vapautui vankilasta
Käännökset

Julian Assange vapautui vankilasta!

Julian Assange vapautui vankilasta. Mistä kaikki alkoi? Julian Assange oli vankilassa sotarikostensa paljastamisesta kun poliitikot aloittivat laittoman sodan Irakissa, mikä johti miljoonan ihmisen kuolemaan.

Lue lisää »

Me Kansa

Tavoitteeme on rehellisesti johdetun kansallisvaltio Suomen palauttaminen, ulkoisen ohjauksen poistaminen maan johdosta sekä oikeudenmukaisuusperiaatteen täysimääräinen noudattaminen.

Me Kansa kansanliike on epäpoliittinen, kansallisvaltioon, demokratiaan ja vahvaan talouteen sekä suomalaisten hyvinvointiin nojaava liike.

Me Kansa kansanliike on saanut alkunsa täydellisestä epäluottamuksesta Suomen hallintoon ja erityisesti vallan kolmijakoon.

Tarjoamme osaavan kansanliikkeen suomalaisille, jotka ovat samaa mieltä siitä että maamme globalistit tulee poistaa hallinnosta ja saattaa tuomioistuimen eteen arvioitavaksi tekojensa vakavuuden suhteen.

Tervetuloa mukaan.

Me Kansa

Ovatko nämä arvot myös sinun?

Kun koet seuraavat arvot omiksesi, niin olet oikeassa paikassa.

Me Kansa

Arvot

Itsenäisyys

Itsenäinen valtio päättää itse omista asioistaan ilman ulkopuolista painostusta tai ohjausta. Itsenäinen valtio luonnollisesti tekee yhteistyötä muiden valtioiden kanssa, solmii sopimuksia ja on mukana kansainvälisissä järjestöissä. Kaiken tämän tulee kuitenkin olla läpinäkyvää ja edistää ensisijaisesti kansallisia etuja.

Demokratia ja oikeusvaltio

Demokraattisessa valtiossa kansa päättää asioista yleensä valitsemiensa edustajien kautta. Näiden kansan luottamusta nauttivien edustajien tulee edistää oman maan ja sen kansalaisten etua vilpittömästi ilman ulkopuolista vaikuttamista tai epämääräisiä sidoksia. Oikeusvaltiossa vallan kolmijako toteutuu perustuslaissa säädetyllä tavalla. Tämän vallan käyttäjien tulee olla riippumattomia ja kohdella kansalaisia ehdottoman tasapuolisesti.

Perusoikeuksien kunnioitus

Perusoikeudet, jotka on määritelty perustuslaissa ja erinäisissä kansainvälisissä sopimuksissa tulee aina olla kunniassa ja toteutua kaikkien kansalaisten suhteen. Perusoikeuksien rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain äärimmäisen vakavissa kriiseissä ja silloinkin vain kriisistä selviämistä edistävällä tavalla.

Henkiset ja moraaliset arvot

Vahvat henkiset ja moraaliset arvot edistävät yksilöiden, perheiden ja koko yhteiskunnan toimintakykyä ja hyvinvointia. Jokaisella on oikeus omaan maailmankatsomukseensa mutta sen tulee toteutua muita syrjimättä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Jukan tervehdys

Me Kansa kansanliike

Videolla tervehdys ja lyhyt yhteenveto siitä, mitä Me Kansa kansanliike on.

Pidemmän aikavälin tavoitteet ja arvot

Me Kansa

(Ulkoministeriö + Puolustusministeriö + Valtiovarainministeriö)

 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulee perustua hyviin kansainvälisiin suhteisiin, kansalliseen puolustuskykyyn ja yhteiskunnan varautumiseen sen kaikilla keskeisillä sektoreilla. Suomen tulee hoitaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ilman ulkopuolista painostusta tai haitallisia riippuvuussuhteita. Tärkeimpänä päämääränä kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

(Oikeusministeriö + Sisäministeriö)

Suomen oikeushallinto ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavat orgaanit ovat palvelleet jo riittävän kauan globalistien tavoitteita. Tulos on tyrmistyttävä. Suomi oikeusvaltiona ei ole olemassa.
Oikeushallinnon ja sisäasianhallinnon korjaamiseen on helpot lääkkeet. Kansallisvaltion kunnioittaminen lakien mukaisesti ja oikeitten yksilöitten nimittäminen vastuullisiin tehtäviin.

On myös suhtauduttava vakavasti kansainväliseen terrorismikehitykseen, jota rahoittavat maailman eliittiin kuuluvat yksilöt omien tavoitteittensa varmistamiseksi. Suomalaisia on suojeltava aidosti.

(Valtiovarainministeriö + Työ- ja elinkeinoministeriö + Maa- ja metsätalousministeriö)

Suomen Valtiontaloudellinen asema on heikko, joka suoraan vaikuttaa turvallisuusulottuvuuteen. Isänmaa on velkaannutettu tarkoituksellisesti sellaiseen tilaan, jossa valtio ei enää selviydy vastuistaan.

Me Kansa kansanliikkeen ensimmäisiä tavoitteita on saneerata valtion ”tase” siten, että vastuut siirretään niitä toteuttaneitten vastuulle. Tämä sisältää kansanedustajat, ministerit ja virkamiehet. Toinen keskeinen asia on saattaa perheitten velkatilanne hallittavaan tilaan.

Suomi tarvitsee pitkällä aikavälillä menestyvää yrittäjyyttä, joka kykenee tarjoamaan tulonlähteen yksilöille ja näin vähentämään tukien tarvetta. Keskeinen tekijä on vahva ja menestyvä PK sektori, jota tukee valtion perustutkimus siten, ettei ”patentteja yms. keksintöjä” anneta käyttöön ilman sitoutumista yrittäjän taholta.

(Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Maamme koulutusjärjestelmä on ajettu alas tietoisesti. Tämä on maailman laajuinen tavoitetila.

Suomi, Me Kansa kansanliikkeen johdossa, palauttaa hyvän
koulutusjärjestelmän, perustutkimuksen tukemana, kansalaisille. Hyvä sivistystaso ja oppineisuus ovat pienen kansantalouden kulmakiviä.

(Liikenne ja viestintäministerö)

Autoilun ja kuljetuspalveluiden kurittaminen on loputtava. Suomen väylästö on saatava moitteettomaan kuntoon.

Tietoliikenne ja siihen liittyvien palveluiden tulee noudattaa tehokkuutta ja korkeaa tasoa siten, että terveyden kunnioittaminen otetaan huomioon järjestelmiä kehitettäessä.

Maamme medialupien tarkasteluun tulee saada täysin uusi ote. Vanhoja tekoja ei sovi unohtaa.

(Sosiaali- ja terveysministeriö)

Suomessa on ollut hyvä terveydenhuoltotaso. Yhtiöittäminen ja yksityistäminen on johtanut hintatason nopeaan ja hallitsemattomaan kasvuun. Julkisen vallan rahoittama terveydenhuolto tulee olla selkäranka suomalaisille.

Valtion virkamiesten vastuita tulee selventää sekä kontrolloida tehokkaasti heidän sitoumuksiaan ulkopuolisiin tahoihin.

(Ympäristöministeriö)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva KANSAINVÄLINEN
YLEISSOPIMUS toteaa seuraavaa:
1 artikla
1. Kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Tämän oikeuden nojalla ne määräävät vapaasti poliittisen asennoitumisensa ja pyrkivät vapaasti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojensa kehittämiseen.
2. Kansat voivat vapaasti omiin tarkoituksiinsa käyttää luonnonrikkauksiaan ja – varojaan, mikäli se ei vahingoita yhteisen edun periaatteeseen perustuvan kansainvälisen taloudellisen yhteistyön ja kansainvälisen oikeuden velvoituksia. Missään tapauksessa ei kansalta voida riistää sen omia elinehtoja.

Maamme globalistinen eliitti on epäonnistunut tässä tehtävässään täysin. Päätöksiä tehdään vain globalistien taloudellisen edun nimissä jakamalla Suomen luonnonrikkaudet globalisteille alihintaan ja jättämällä jälkeen vain luontoa tuhoavat saastuneet alueet.

Jokaisen on helppo ymmärtää, ettei hiilidioksidi ole asian ydin vaan globalistien varallisuuden kartuttaminen. Muutoksen suunta on ilmeinen. Oma maa kunniaan laajasti ajateltuna.

Me Kansa esittelyvideo

Haluatko auttaa?

Onko sinulla tarjota tukeasi vapaahtoisena?

Voit tarjota tukea työnä, tarjota tiloja ja välineistöä tai osallistua kulujen kattamiseen.

Tällä hetkellä panostetaan ensitilassa kahteen kokonaisuuteen – näkyvyyteen sekä tiedonjakamiseen ja suunnitteluun sekä johtamiseen.

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan tehtävään oman kiinnostuksesi mukaan.

Me Kansa

Kansainvälisyys

Me Kansa kansanliikkeen merkittävänä tavoitteena on kansainvälisen rikospohjaisen kanteen kokoaminen ja vieminen käsiteltäväksi maamme rajojen ulkopuolelle. Mahdollisia oikeuspaikkoja ovat Kansainvälinen Rikostuomioistuin (ICC) Den Haagissa tai Yhdysvalloissa sijaitseva oikeusistuin.

Keräämme ”teemoittain” kantajia Suomesta siten, että Me Kansa kansanliikkeen taustalla toimivat asiantuntijat laativat itse kanteen ja siihen liittyvät oheisselvitykset. Näihin voivat kaikki suomalaiset liittyä omilla allekirjoittamillaan osioilla.

Käsityksemme mukaan kanteet jakautuvat kolmeen osioon:

1990-luvun lama.

Lukuisat yritysten ”anastamiset”.

Vakutusyhtiöitten ja pankkien toiminta.

Vakuutuslääkärien toiminta

Sisäilmasairaudet yms.

Rokotukset yms.

Murhat ja aiheutetut kuolemat.

Poliisin yksipuolinen tutkinta yms.

Syyttäjien toiminta.

Tuomioistuinten päätökset.

EIT:n ”portinvartijan” toiminta.

Me Kansa

Ulkomainen yhteistyö

Me Kansa kansanliike toimii kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä kansainvälisen liittouman huipulle Neil Keenan -nimisen irlantilaisen henkilön kautta ja avulla.

Neil Keenan on myös julkaissut kansainvälisen eliitin rikollisen toiminnan lopettamismääräyksen nimineen ja tekoineen.

Hänen toimistaan on kaksioasinen artikkeli.

Group K, Neil Keenan

Neil Keenan lähetti meille tervehdyksensä Me Kansa Kansanliikkeen perustamisen yhteydessä. Hän on tukenut meitä koko ajan.

Cease & Desist Demand

Feb. 23, 2014

Kansainvälisen eliitin rikollisen toiminnan lopettamismääräys.

Keenan complaint

23.11.2011

Neil Keenan on aikanaan aloittanut oikeusprosessin Yhdysvalloissa ns. Dragon-perheen edustajana.

The trillion dollar lawsuite

Fall of cabal by Ella Ster on 15 April 2016

Neil Keenan’s battle against the world wide conspiracy of bankers, part 1.

The end of financial tyranny is the beginning of the Golden Age

Fall of the cabal by Ella Ster on 17 April 2016

Neil Keenan’s trillion dollar lawsuit, part 2.

Isänmaan ryöstäjät

Kun kolleegio-ohjaus puree, väärät valat, petokset ja muut rikokset rehottavat oikeuslaitoksessa.

Poliisi ei saa tutkia kun jäljet johtavat niin korkeisiin piireihin. Ulosottomies sitten silittelee lopullisen tuhonnan lain mukaisena toimena.

7.5Mt pdf

Videosarjoja

Cabalin kaatuminen

Cabalin kaatuminen dokumenttisarja, The fall of the cabal: Miten globaali pahuus sai alkunsa? Mistä on kysymys? Kaikki osat yhdellä sivulla. Kun katsot koko sarjan ymmärrät mitä maailmassa

The Best Kept Secret of the Deep State

Syvän valtion parhaiten pidetty salaisuus. Videosarjan osat 1-17 löytyy yhdeltä sivulta järjestyksessä. Katso sarja ja tiedät missä mennään.

Ronald Bernardin

Globaalieliitin uskottu asioiden järjestelijä, 30 vuotta finanssimaailmassa eri toimeksiantajille työskennelleen, hollantilaisen Ronald Bernardin haastattelusarja.

Liity postituslistalle

Saat tietää uusista sisällöistä heti ja kuukauden koosteen.

Sähköpostilistalle liittyminen edellyttää että sähköpostiosoite on kirjoitettu 1. oikein ja 2. vahvistettu. Jos et saa vahvistuspyyntöä, olet voinut kirjoittaa osoitteen väärin. Liity uudelleen ja varmista, että sähköposti on oikein.

Postituslistalle liittyminen on ilmaista ja jokaisen viestin lopussa on linkki, josta voit perua viestit.

Yhteistyökumppanit

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.