Suomen lippu

Rikosoikeus, invaasio ja saatanan tunarit – osa 1/3

Tiedämme jo täysin varmasti sen, että islamistien invaasio Eurooppaan on suunniteltu jo kauan sitten. Tiedämme myös sen, että invaasiossa ei ole kyse mistään pakolaisasiasta vaan sotilaallisesta aseesta. Ehkä parhaiten se tulee esiin Harvardin yliopistossa tehdystä tutkimustyöstä ”miten pakolaismassoja voidaan käyttää aseena sodan ja rauhan aikana”. Tiedämme myös sen, että nämä sotilaat ovat tällä hetkellä odottavassa tilassa. He siis viettävät aikaansa Euroopassa ja Suomessa odotellen toiminta käskyä. Me tiedämme senkin, että Suomessa on satoja aktiivisia ISIS:n kannattajia. Olemme myös tulleet tietoisiksi siitä, että nämä sadat aktiiviset vetävät mukaansa runsaasti muita veriveljiään, kunhan toimintakäsky annetaan ja aktiviteetit alkavat. Yhteenvetona voimme kai todeta sen, että käsissämme on vakava sotilaallinen tilanne, joka vaarantaa Suomen kansallisen turvallisuuden sekä uhkaa suomalaisten henkeä ja terveyttä.

Edellä kerrottu on jo housuissa. Suomalaiset ovat fiksuna kansana tämän tajunneet ja alkaneet toimia. Perustetaan katupartioita turvaamaan tyttöjen ja naisten henkeen ja terveyteen kohdistuvaa varaa. Kerätään tietoja ja keskustellaan keskenään. Suunnitellaan laillisia poliittisia keinoja, joilla voidaan kammeta valtaa pitävä eliitti ulos salongeistaan. Tämä kaikki on kannatettavaa ja tärkeää. Se on myös laillista, sanotaan sitten mitä muuta hyvänsä.

Ajattelin pureutua nyt teemaan, jonka kohtaamme tuota pikaa eli heti sen jälkeen kun maamme poliittisen eliitin taustalla toimivan kansainvälisen ns. näkymättömän käden pää on katkaistu. Maamme johdon kansainväliset  ”Handlerit” ovat nimittäin jo vastavoimien tähtäimessä. Teemani on siis rikosoikeus ja miten sitä ehken pitäisi tulkita. Tämä on yksilön pohdintaa ja viranomaiset joutuvat aikanaan tämän asian päättämään ja sen mukaan toimimaan. Samalla haluan huomauttaa, että edelleen antamani sotilasvala velvoittaa minua tuomaan nämä vakavat epäilykseni esiin. Totean sen, etten halua pahoittaa kenenkään mieltä.

Lähtökohtana tälle skenaarioanalyysille on se, että maahamme on tietoisesti sallittu vieraan vallan taistelijoitten tunkeutuminen ja he ovat ilmaisseet halukseen hyökätä Eurooppaan ja vallata sen. Se, että tälle porukalle annetaan jokin vapaasti poimittu nimike kuten ”pakolainen”, ”marjanpoimija” tai ”turisti” ei muuta tosiasioita mihinkään. Keskeistä tässä tilanteessa on se, mitä kansainvälistä oikeutta heihin saa  kohdistaa sekä miten Suomen oikeusjärjestelmä asiaan suhtautuu. Suomen ruskeakielieliitin päivät ovat luetut koska he eivät ottaneet ja osanneet ottaa huomioon A-tekijää (A-Factor) skenaarioanalyysissään. Tulen palaamaan tähän tekijään tuonnempana, en siis tässä kirjoitussarjassa.

Rikosoikeuden perusteita

Kun puhumme rikosoikeudesta Suomessa on syytä ensin kurkistaa rikoslain 3 lukuun. Se valaisee meille rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset.

1 § Laillisuusperiaate

Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.

Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.

Kommenttini: Aika selvää, että rikos on vain sellainen teko, joka sellaiseksi on säädetty. Tähän palaamme seuraavissa kirjoituksissa.

2 § Ajallinen soveltuvuus

Rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin.

3 § Laiminlyönnin rangaistavuus

Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään.

Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua:

1) virkaan, toimeen tai asemaan;

2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;

3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen;

4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai

5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.

Kommenttini: Tämä pykälä tullee olemaan keskeisessä roolissa kunhan pyörät hieman pyörivät eteenpäin.

4 § Vastuuikäraja ja syyntakeisuus

Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen.

5 § Syyksiluettavuus

Rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus.

Kommenttiini: Tässä kirjoitussarjassa esiteltävät teot ovat tahallisia ja ainakin tuottamuksellisia.

6 § Tahallisuus

Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.

7 § Tuottamus

Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus).

Jatkamme vielä rikoslain 5 lukuun ja luomme katsauksen rikoksen yritykseen ja osallisuuteen

3 § Rikoskumppanuus

Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä.

Kommenttini: Tätä pykälää joudutaan soveltamaan niin paljon, että se kuluu puhki.

4 § Välillinen tekeminen

Tekijänä tuomitaan se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puuttumisen vuoksi taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvästä syystä.

Kommenttini: Tähän kategoriaan luiskahtaa erittäin suuri määrä yksilöitä.

5 § Yllytys

Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.

Kommenttini: Tulemme näkemään suuren määrän väitteitä siitä, että ylemmät ovat käskeneet tekemään jotain.

6 § Avunanto

Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.

Kommenttini: Avunantajia tullee olemaan suuri joukko.

8 § Oikeushenkilön puolesta toimiminen

Yhteisön, säätiön tai muun oikeushenkilön lakimääräisen toimielimen tai johdon jäsen sekä oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä taikka sen puolesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan tuomita oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän täytä rikoksen tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, jos oikeushenkilö nuo ehdot täyttää.

Kommenttini: Mikäli Suomen valtio olisi muutettu EY:n myötä osakeyhtiöksi, eivät suomalaiset eliittirikolliset voi vedota tähänkään seikkaan.

Seuraavassa osiossa pääsemme asiaan. Pysytään kanavalla.

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.