finland, lake, fir-907408.jpg

Rikosoikeus, invaasio ja saatanan tunarit – osa 2/3

Lähestyn tätä asiaa yhtäältä ylhäältä alaspäin eli suuremmista rikoksi pienempiin ja toisaalta eri ihmisryhmiin kohdistuvia skenaariomahdollisuuksia. Uskoisin tämän avaavan oheista teemaa parhaiten.

Mainittakoon vielä se, että jatkossa puhun vain ja ainoastaan maanpetoksesta, viitaten isänmaansa pettämiseen enkä rikosoikeudellisiin tunnusmerkistöihin. Tämä yksinkertaistaa kirjoituksen viestiä sekä mahdollistaa sen, että jokin asia saattaisi enemmänkin viitata valtiopetokseen ja tulisi juridisesti siihen nojata, mutta tässä kirjoituksessa se tulee olemaan vaan isänmaansa pettämistä.

Maanpetos 1) ja 2)

Maanpetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen kansalainen, Suomea koskevan sodan, tai aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana, tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin; taikka, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan; taikka, palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan; taikka, ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea. Maanpetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Lähtökohtana meillä on kolme merkittävää asiakokonaisuutta. Ensimmäinen on pankkikriisi 1990 luvulla kokonaisuutena. Toisena tarkastelu kohteena on Suomen liittäminen Euroopan Yhteisöön, siis natsien järjestöön, sekä siihen elimellisesti liitettävään Euro valuutan käyttöön ottoon. Kolmantena asiana on nykytilanne, jossa siis ulkomaisia ISIS / ISIL / IS taistelijoita on päästetty tai jopa kutsuttu Suomen maaperälle.

Pankkikriisi 1990 luvulla

Pankkikriisistä tulee erotella muutama keskeinen asia. Ensimmäinen on se, että useat ovat muistelmissaan tai muuten dokumentoituna ilmaisseet sen, että lama järjestettiin tahallaan. Toinen keskeinen asia on se, että vaikka Suomella oli käytössään oma valuutta velkaannutettiin valtio kansainvälisen pankkiirimafian kontrolliin noin 9 mrd. euron suuruisesta velkataakasta aina yli 100 mrd. velkataakkaan. Pelkästään pankkikriisin tuoksinassa velkataakka kasvoi yli 70 mrd. euron rahamäärään, eikä järjellisesti voida todentaa sitä mihin tätä velkamäärää tarvittiin. Kolmantena keskeisenä seikkana on vallan kolmijaon kumoaminen sekä valtion kaikkien keskeisten toimintojen tuhoaminen (esimerkkinä oikeushallinto). Neljäntenä faktana on se, että 1993 lokakuussa allekirjoitettu salainen sopimus on petosasiakirja. Tämä sopimus allekirjoitettiin valtion, SSP pankin ja muitten pankkien välillä. Petos on noin 80 – 120 mrd. euron suuruinen ja prosessi sisältää myös rikoksia, joiden tunnusmerkistöt kohtaavat rikoksia ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistöt. Näistä selkein on laittomat vankeustuomiot. Tämä vaihe on ensimmäinen askel kansallisvaltion tuhoamisessa.

Euroopan Yhteisö ja Euro valuutta.

Suomi aloitti liittymisneuvottelut edellä kerrotun pankkikriisin kaaoksen turvin, siis vanhan opin Ordo Ab Chao tunnusmerkistöjä noudattaen. Tämä olisi siis voitu kirjata edelliseen kohtaan yhtälailla. Järjestetään Suomi kaaokseen, jotta saadaan valtio muilutettua poliittisesti, kansanäänestykset vääristäen, natsien (liitteet 3) ja 4)) Euroopan yhteisöön. Menemättä yksityiskohtiin niin olisi hyvä, että Suomen poliittinen johto toisi esiin ne kansanedustuslaitoksen päätökset, joilla luovutetaan Suomen itsenäisyys natsien järjestölle sekä aloitetaan kansallisvaltio Suomen täydellinen tuhoaminen. Mikäli näitä päätöksiä ei voida osoittaa ja todentaa niin sellaisessa tapauksessa joudutaan juridiseen ongelmavyyhteen sen suhteen, onko meneillään oleva prosessi ollut tiedossa ja onko se edes jollain perustellulla tavalla katsottava lailliseksi.

Eurovaluuttaa liittyminen on tuhonnut koko Suomen talouden. Se on nyttemmin todennettu niin ulkomaisten kuin myös kotimaisten asiantuntijoitten suulla. Taloudelliset vahingot ovat mittaamattomat. Suomi on täydellisesti saatettu kansainvälisen pankkiirimafian teurastettavaksi, siis riippuvaiseksi ja tuhottavaksi (vrt. maanpetokset).

Meneillään oleva invaasio

Tiedämme täysin varmasti se, että tämä islamin invaasio Eurooppaan ei ole sattuma, vaan sitä on suunniteltu pitkään. Takana toimivat Yhdysvallat ja Nato liittolaisineen. Taustalla huseeraa myös kansainvälinen pankkiirimafia iskunyrkkinään Suomen 1990 tuhon arkkitehti George Soros. Asiasta on tehty Harvardissa tutkimuksia, siis miten ”pakolaismassoja” voidaan käyttää aseena sodan ja rauhan aikana. Libya edesmennyt teloitettu johtaja Gaddafi totesi Blairille puhelimessa helmikuussa 2011, että ensin nämä veijarit ottavat haltuunsa Välimeren laivaliikenteineen ja sitten hyökkäävät Eurooppaan. Eri osapuolten tiedustelulähteet ovat myös todentaneet sen, että ”pakolaisvyöryn” sisällä on Eurooppaan ja Suomeen tunkeutunut suuri määrä Daesh taistelijoita. Heidän on käsketty pitää matalaa profiilia ja odottaa toimintakäskyjä. Tavoitteena on aiheuttaa suurta tuhoa Euroopassa. Pelottavinta asiassa on se, että viranomaiset ovat vahvistaneet sen, että näillä taistelijoilla olisi käytettävissään biologisia-, kemiallisia- ja jopa ydinaseita.

Toisin sanoen Suomen maaperälle on päästetty vieraanvallan taistelijoita, joilla on tehtävä ja käytössään erittäin raskas asearsenaali. Kukaan vastuussa olevista viranomaisista ei ole nostanut sormeaankaan meneillään olevan invaasionsuhteen. Miksi?

1) 12 luku: Maanpetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

 1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
 2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
 3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen. Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,

 1. julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
 2. julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
 3. järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
 4. oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon

siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578) Maanpetos. Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

 1. liittyy vihollisen asevoimiin,
 2. osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
 3. palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
 4. ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,

on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.

Yritys on rangaistava.

Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos. Jos maanpetoksessa

 1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
 2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

5 § (21.4.1995/578) Vakoilu. Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.

Yritys on rangaistava.

Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.

6 § (21.4.1995/578) Törkeä vakoilu. Jos vakoilu

 1. tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
 2. koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
 3. on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa

ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

7 § (21.4.1995/578) Turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

8 § (21.4.1995/578) Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

9 § (21.4.1995/578) Luvaton tiedustelutoiminta. Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

10 § (21.4.1995/578) Puolueettomuusmääräysten rikkominen. Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

11 § (21.4.1995/578) Maanpetoksellinen yhteydenpito. Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

2) 13 luku: Valtiopetosrikoksista

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

 1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
 2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa

 1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
 2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
 3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
 4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

3 § (21.4.1995/578) Valtiopetoksen valmistelu. Joka tehdäkseen valtiopetoksen

 1. ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
 2. valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
 3. antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
 4. värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,

on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

4 § (21.4.1995/578) Laiton sotilaallinen toiminta. Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3) In his book “Europe’s Full Circle,” Rodney Atkinson provides a list of policies proposed by Nazis and their similarity to today’s European Union.

1. Europaische Wirtshaftsgemeinschaft

2. European Economic Community

3. European Currency System

4. European Exchange Rate Mechanism

5. Europabank (Berlin)

6. European Central Bank (Frankfurt)

7. European Regional Principle

8. Committee of the Regions

9. Common Labour Policy

10.Social Chapter

11.Economic and Trading Agreements

12.Single Market

4) In previous columns, I’ve mentioned the secret Nazi plan described in American official Sumner Welles’ The Time for Decision (1944). It was a plan (for a Nazi loss in WWII) which would come to fruition two generations later. It included Nazi agents going underground into two successive countries to avoid detection (Paul Dickopf went underground into Switzerland in 1942). These agents would eventually rise to positions of power in those second nations.

Also mentioned in Part 1 of this series as being important was PE agent John J. McCloy. After WWII, Mc Cloy became president of the World Bank in 1947 and U.S. High Commissioner in Germany in 1949. From this latter influential position, he pressured West Germany (and France) to establish the European and Steel Community which later became the basis for the Common Market and eventually the European Union. This type of regional economic arrangement was a necessary part of the PE’s plan to link such economic arrangements into a management structure which would form the basis for a World Socialist Government.

The basis for this plan had been developed years earlier, as on September 11, 1940 Reich Propaganda Minister Joseph Goebbels delivered a speech, “The Europe of the Future” to Czech intellectual workers and journalists stating: “I am convinced that in 50 years, people will no longer think in terms of countries…. In those days people will think in terms of continents…. No single European nation can in the long run be allowed to stand in the way of the general process of organization.”

In the same year (1940) as Goebbels’ speech, Nazi Minister of Economic Affairs (1937-1945) Walther Funk wrote a 16-page booklet, The Economic Future of Europe, and called for a “Central European Union” and “European Economic Area.” In 1942, Funk co-authored The European Economic Community, in which he declared, “There must be a readiness to subordinate one’s own interests in certain cases to those of [the EC].”

According to the 3-page Red House Report (marked “Secret”) in 1944, Himmler’s SS Obergruppenfuehrer Dr. Scheid (a Lt.-General) began the meeting at the Maison Rouge Hotel and ordered German industrialists to “make contacts and alliances with foreign firms, but this must be done individually and without attracting any suspicion.” Sheid also directed them to exploit the finances of those German firms that had already been used as fronts for economic penetration abroad, and he cited the American partners of Krupp, Zeiss, Leica, and the Hamburg-America Lines shipping company (remember here that George Herbert Walker’s and Prescott Bush’s Hamburg-America Lines transported Nazi Dr. Ernst Rudin and other Nazis to the Third International Congress on Eugenics in 1932 in New York where Rudin was unanimously elected president of the International Federation of Eugenic Societies).

Me Kansa Kansanliike

Kotisivu: https://mekansa.fi/
Liity Me Kansan uutiskirjeen tilaajaksi: https://mekansa.fi/liity-postituslistalle/
Telegram: https://t.me/MeKansa
Telegram, Me Kansa keskustelee: https://t.me/mekansakeskustelee
Me Kansa paikallisryhmät: https://mekansa.fi/ryhmat/

YouTube: https://www.youtube.com/@mekansa
Rumble: https://rumble.com/user/mekansa
KansanTube: https://tube.kansanvalta.org/a/mekansa/videos

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

error: Kokeile linkittää.
Scroll to Top
Vaikka some kaatuisi, niin posti kulkee

Liity postituslistalle

Me Kansan postituslistalle liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista.